Biodrivstoff 2030

Biodrivstoff 2030 er et samarbeid bestående av 16 aktører som jobber for å fremskynde overgangen til en fossilfri transportsektor ved økt bruk av bærekraftig biodrivstoff.

Biodrivstoff 2030 fremmer bærekraftig biodrivstoff som et sentralt og effektivt virkemiddel for reduserte utslipp. For å få til en rask overgang til en fossilfri transportsektor, kommuniserer vi med bransjens ulike interessenter, beslutningstakere og allmennheten, slik at politikk, rammebetingelser og regelverk legges til rette for lønnsom, kommersiell produksjon og bruk av bærekraftige biodrivstoff i Norge. Vårt langsiktige mål er å realisere visjonen om en fossilfri transportsektor i 2030.

Biodrivstoff 2030s medlemmer representerer biodrivstoffprodusenter, -omsettere, -distributører, fremtidige produsenter og bransjeorganisasjoner som jobber aktivt for økt bruk av produksjon og bruk av biodrivstoff i Norge. Felles for alle deltakerne er at vi ønsker å stå sammen for å skape endring.

Korte fakta om biodrivstoff

  • Biodrivstoff er en sentral bidragsyter for å fase ut fossil energi i dagens og fremtidens transportsektor.
  • Bærekraftig biodrivstoff med høy klimanytte fører til raske utslippsreduksjoner.
  • Produksjon av biodrivstoff i Norge representerer en unik mulighet for verdiskaping, arbeidsplasser og utnyttelse av lokale ressurser.

Vi vet:

  • Potensialet for norsk produksjon av biodrivstoff er stort og i tillegg til eksisterende produksjon jobber flere aktører med å realisere produksjon basert på norske skog- og avfallsressurser.
  • Norsk produksjon av biodrivstoff fra jord- og skogsbruksråvarer samt avfall vil utnytte ressurser som ellers ville ha gått til spille, bidra til reduserte utslipp og skape verdier og arbeidsplasser i distriktene.

Dette er viktig for oss:

  • At vi får en langsiktig og forutsigbar plan for reduserte CO2-utslipp og innfasing av bærekraftsertifisert biodrivstoff.
  • Langsiktige og forutsigbare rammebetingelser.
  • Teknologinøytralitet. Behovet vil være stort for både biodrivstoff, elektrisitet, hydrogen og andre teknologier som kan erstatte fossil energi i transportsektoren.
  • Fokus på reell klimanytte og bærekraft. Det bør stilles krav til klimanytte og bærekraft for alle alternative teknologier og drivstoff. Disse kravene bør baseres på livsløpet fra vugge til grav.
  • Råvarer, arealbruk og indirekte effekter. Klimanytte og bærekraft må være førende. Det er viktig at muligheten til å kunne benytte alle bærekraftige råvarer ivaretas, inkludert råstoff fra jord- og skogbruk samt uutnyttede arealer.

Les  mer om våre posisjoner her.

Organisasjon og medlemskap:

Biodrivstoff 2030 er et samarbeid mellom 16 aktører som jobber for økt bruk og produksjon av biodrivstoff som en del av løsningen for reduserte utslipp i transportsektoren. Samarbeidet organiseres av Nobio og ledes av en styringsgruppe bestående av representanter fra de ulike medlemmene. Biodrivstoff 2030 består også av flere arbeidsgrupper som tar hånd om ulike aktiviteter og utfordringer.