Endringer i produktforskriften om biodrivstoff

Gjennom ILUC-direktivet ønsker EU å starte omleggingen til biodrivstoff som ikke medfører indirekte arealbruksendringer. Regjeringen gjør nå de nødvendige endringene i produktforskriften.

Økt etterspørsel etter biodrivstoff produsert fra mat- og fôrvekster kan føre til økt press på arealer slik at matproduksjon fortrenges til nye områder. I verste fall kan det for eksempel føre til at regnskog hogges ned for å gi plass til matproduksjon. Dette kalles ofte indirekte arealbruksendringer og forkortes til ILUC (Indirect Land Use Changes).

Disse effektene kan gå ut over naturmangfold og gi økte utslipp av klimagasser.

Regjeringen endrer nå den norske produktforskriften i tråd med EUs ILUC-direktiv som omhandler problematikken knyttet til indirekte arealbruksendringer.

– EUs regelverk er svært viktig for den norske biodrivstoffpolitikken. Gjennom ILUC-direktivet tar EU tak i problematikken rundt indirekte arealbruksendringer. Nå bør regelverket utvikles videre. Norge jobber aktivt opp mot EU for å sørge for at det stilles strenge krav til bærekraften ved biodrivstoff, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Klima- og miljødepartementet gjennomførte en høring av økningen i omsetningskravet for biodrivstoff til veitransport og gjennomføring av ILUC-direktivet sommeren 2017.

Økningen i nivået på omsetningskravet ble fastsatt i produktforskriften tidligere i år. Regjeringen gjør nå de nødvendige endringene i produktforskriften for å gjennomføre ILUC-direktivet. EUs ILUC-direktiv er vurdert som relevant og akseptabelt av norske myndigheter.

Formålet med ILUC-direktivet er å starte en overgang til biodrivstoff som leverer reduksjoner i klimagassutslipp også når utslipp fra indirekte arealbruksendringer medregnes. Gjennom direktivet skal medlemslandene også rapportere på ILUC-effekten av biodrivstoffet de forbruker.

Endringsforskriften finnes her.

Kilde: Klima- og miljødepartementet