Et steg nærmere fullskala-anlegg for produksjon av bioråolje

Biozin Holding AS fortsetter arbeidet med å etablere et fullskala produksjonsanlegg for avansert bioråolje, biozin®, på Åmli i Agder fylke. Selskapet har besluttet å starte neste fase av prosjektet, pre-engineering. Fullskala-anlegget er planlagt å komme i drift i løpet av 2022.

Konseptutviklingsfasen er nylig avsluttet og KBR (Kellogg Brown & Root), har levert en engineering-studie. Videre har Biozin Holding AS gjennomført analyser av tilgangen til råmaterialet og markedet for biozin®, samt evalueringer av miljøaspekter som er relevante for prosjektet, alle med positivt resultat. Prosjektets lønnsomhet og bærekraft har blitt bekreftet.

Biozin Holding AS vil i løpet av fasen for pre-engineering videreutvikle grunnlaget for den endelige investeringsbeslutningen, samt byggekontrakten (EPC) for produksjonsanlegget. Pre-engineeringen er planlagt å være ferdig innen utgangen av 2019, og den estimerte kostnaden for denne fasen av prosjektet er 250 millioner kroner. Prosjektet vil bli finansiert av aksjonærene Biozin AS (Bergene Holm AS) og Preem AB, samt at Biozin Holding AS søker ytterligere støtte fra Innovasjon Norge for å redusere den finansielle risiko i pre-engineering-fasen. Innovasjon Norge har allerede gitt 4,85 millioner kroner i støtte til konseptutviklingsfasen.

Produksjonsanlegget på Åmli vil omdanne råstoff fra skogen (skogsrester og biprodukter fra sagbruk) til den avanserte bioråoljen biozin®. Teknologien som er valgt for denne prosessen, IH2®, vil bli levert av CRI / Criterion Catalyst Company LTD, som er et heleid datterselskap av Royal Dutch Shell. Kapasiteten til anlegget vil være ca 1 000 tonn biomasse per dag. Den totale prosjektkostnaden er anslått til 3.5 milliarder kroner.

Fakta:
Biozin Holding AS er et norsk selskap som eies av Biozin AS, som igjen er et heleid datterselskap av Bergene Holm AS. Biozin Holding AS ble etablert for å produsere fornybare drivstoff fra norske sagbruk- og skogbruksrester. Biozin AS har identifisert potensielle steder for ytterligere produksjonsanlegg for biozin® i flere kommuner i Sørøst-Norge. Nettsted: www.biozin.no


Bergene Holm AS er Norges nest største sagbruksselskap med 430 ansatte og omsetning på om lag 1,5 milliarder kroner. Bergene Holm AS har 7 fabrikker og andre virksomheter i Sør-Norge, og har over 70 års erfaring fra norsk treindustri.


Preem AB er Sveriges største oljeselskap, med oljeraffinerier i Lysekil og Göteborg. Preem AB prosesserer hvert år over 18 millioner m3 råolje, og leverer bensin, diesel, tungolje og fornybart drivstoff til bedrifter og privatkunder i Sverige. Omtrent 2/3 av Preem ABs produksjon eksporteres. Preem AB har 1450 ansatte og en omsetning på om lag 56 milliarder SEK.