Posisjoner

Aktørene bak Biodrivstoff 2030 har utarbeidet fem posisjoner som ligger til grunn for arbeidet med utforming av fremtidige mål og rammebetingelser for biodrivstoff.

Posisjon 1:
En langsiktig og forutsigbar plan for reduserte CO
2-utslipp og innfasing av bærekraft-sertifisert biodrivstoff

 • Norge bør legge et klart og ambisiøst mål for reduserte CO2-utslipp og innfasing av bærekraftig biodrivstoff i transportsektoren.
 • Virkemidlene må være effektive, markedsdrevne og følge prinsipper for teknologi-, produkt- og råstoffnøytralitet.
 • Økt innfasing av bærekraftig biodrivstoff fører til raske utslippsreduksjoner med høy samfunnsnytte.
 • Biodrivstoff er en konkurransedyktig og sentral bidragsyter for reduserte klimagassutslipp i dagens og fremtidens transportsektor.

Posisjon 2:
Langsiktige og forutsigbare rammebetingelser

 • Kravet om 20 prosent biodrivstoff i 2020, delkrav til avansert biodrivstoff samt Jeløya-plattformens ambisjon om 40 prosent innblanding i 2030 er tydelige signaler til aktører som jobber for produksjon i Norge.
 • Det er nødvendig med langsiktige og forutsigbare rammer (herunder avgifter, incentiver, mulige råstoff) utover 2020 for at prosjekter skal realiseres og investeringer finne sted.
 • Investeringer i norsk produksjon vil være verdifulle bidrag i et industrielt perspektiv i tillegg til klimaperspektivet.

Posisjon 3:
Teknologinøytralitet

 • Skal Norge nå sine utslippsforpliktelser i ikke-kvotepliktig sektor, må størsteparten av kuttene tas i transportsektoren.
 • Behovet vil være stort for både biodrivstoff, elektrisitet, hydrogen og andre teknologier. Selv om innfasing av ny teknologi er i full gang, består fortsatt en god del av bilparken av kjøretøy med forbrenningsmotor. Eksisterende infrastruktur er tilpasset økt bruk av biodrivstoff i dag og utslippene kan reduseres uten behov for vesentlige tilleggsinvesteringer.
 • Flere transportsegmenter vil benytte flytende drivstoff også i fremtiden. For å nå forpliktelsene om utslippskutt, må derfor fossilt drivstoff i stor skala erstattes av bærekraftig biodrivstoff.

Posisjon 4:
Fokus på reell klimanytte og bærekraft

 • Biodrivstoff bør vurderes etter sin klimanytte. Livsløpsbaserte utslipp for biodrivstoff sammenlignet med fossilt drivstoff skal være førende og uavhengig av råstoff og produksjonsteknologi.
 • Det skal stilles krav til klimanytte og bærekraft for alle alternative teknologier og drivstoff. Disse kravene bør baseres på hele livsløpet fra vugge til grav. Totale klimagassutslipp skal være førende og ikke avhengig av hvor i verdikjeden utslippene oppstår.
 • Alt biodrivstoff, både innenfor og utenfor omsetningskravet, skal være bærekraftsertifisert i henhold til Norges implementering av EUs fornybardirektiv.
 • Rammevilkår og virkemidler for biodrivstoff bør baseres på disse prinsippene.

Posisjon 5:
Råvarer, arealbruk og indirekte effekter

 • For å redusere utslippene i transportsektoren trenges mange teknologier, herunder biodrivstoff laget med basis fra råvarer og restprodukter fra jordbruk og skogbruk, samt utnyttelse av diverse organiske rester- og avfallsprodukter.
 • Norge må jobbe aktivt for at det er klimanytte og bærekraft som er førende for innfasing av biodrivstoff. En bred råstoffbase vil sikre den fleksibiliteten og forutsigbarheten som trengs for oppnåelse av uttalte og vedtatte klimamål.
 • Norges implementering av EUs ILUC-direktiv og revidert fornybardirektiv (RED II) vil stå sentralt for markedets utvikling. Det er viktig at muligheten til å kunne benytte alle bærekraftige råvarer ivaretas, inkludert råstoff fra jord- og skogbruk samt uutnyttede arealer. Uten denne muligheten vil Norges måloppnåelse og utvikling i markedet begrenses.
 • Bærekraftig biodrivstoff skal ikke føre til avskoging eller fortrenge nødvendig matproduksjon. Kravene som stilles til biodrivstoff bør også stilles til andre sektorers utnyttelse av samme råvarer. Biodrivstoff kan ikke ilegges ansvar for andre sektorers direkte utslipp.